Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla szkół

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla szkół

Lutomiersk, dnia 01.12.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla szkół

            Gmina Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla:

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie, Szydłów 1,95-083 Lutomiersk

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu, ul. Sienkiewicza 18, 95-083 Lutomiersk

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego Lutomiersku, ul. Piłsudskiego1, 95-083 Lutomiersk

w ramach realizacji wniosku o dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk, zgodnie z poniższymi warunkami:

                                                                                                           

            Zapytanie o cenę prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla:

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie, Szydłów 1,95-083 Lutomiersk

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu, ul. Sienkiewicza 18, 95-083 Lutomiersk

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego Lutomiersku, ul. Piłsudskiego1, 95-083 Lutomiersk

w ramach realizacji wniosku o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwy własne podane w formularzu cenowym do zapytania ofertowego należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Nazwa wyposażenia musi znaleźć się w ofercie. Koszt montażu oraz transportu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do siedziby poszczególnych szkół leży po stronie Wykonawcy.

L.p.

Rodzaj wyposażenia

Ilość

Jednostka miary

Szczegółowa specyfikacja-opis

 

1.

Kozetka

3

szt.

Kozetka dwuczęściowa, przeznaczona jest do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych. Konstrukcja kozetki wykonana jest ze stali pokrytej farbą proszkową. Blat obity materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Kolor niebieski.
Dane techniczne:
- Długość: 185,2 cm
- Szerokość: 55 cm
- Wysokość: 50 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka

szt.

3

2.

Szafka do przechowywania leków

3

szt.

Szafa na leki, metalowa, dzielona, Wym. (900x400x1850mm) Korpus szafy wykonany z blachy 0,7 mm. Górna część drzwi szafy przeszklone, przestawne półki, Dolna część zabudowana, drzwi pełne wykonane z blachy malowanej proszkowo. Drzwi zamykane zamkiem kluczowym. Kolor biały.

szt.

3

3.

Biurko medyczne z szafką

3

szt.

Biurko medyczne, metalowe z szafką lub szufladami zamykanymi na klucz. Wysuwana szuflada na klawiaturę. Blat wykonany z lakierowanego, ognioodpornego MDF-u. w kolorze białym o grubości 2,5 cm. elementy metalowe o grubości blachy 0,7 mm malowane proszkowo. Wym. 1200x700x750 mm

szt.

3

4.

Waga medyczna ze wzrostomierzem

3

szt.

Waga medyczna ze wzrostomierzem Parametry:

Obciążenie maksymalne [Max]: 60/150 kg
Dokładność odczytu [d: 20/50 g
Za pomocą wzrostomierza można zmierzyć wzrost pacjenta (do 2 m).
Waga medyczna z możliwością wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przeznaczonego dla osób o wzroście powyżej 1 metra.

szt.

3

5.

Parawan

3

szt.

Parawan jednoskrzydłowy metalowy z zasłoną z tkaniny bawełnianej.

Wymiary:
- wysokość: 190cm
- szerokość: 100cm

szt.

3

6.

Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego

3

szt.

Ciśnieniomierz elektryczny. Metoda pomiaru oscylometryczna, pompowanie funkcja Fuzzy-logic kontrolowana pompa elektryczna, wskaźnik pomiaru ciśnienia krwi, funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca. Ciśnieniomierz wyposażony w oryginalny rękaw w rozmiarze dla dzieci 18-26 cm obwodu ramienia) Zasilanie – baterie.

szt.

3

7.

Stetoskop

3

szt.

Stetoskop dwustronny, głowica z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Możliwość odsłuchiwania tonów niskich i wysokich. Ciepłe obwódki głowicy.

szt.

3

8

Tablica Snellena do badania ostrości wzroku

3

szt.

Tablica kartonowa z nadrukiem obrazkowym. Cyfry –obraz prosty. wym. 31-45,5 cm.

szt.

3

9

Tablica Ishihary do badania widzenia barwnego

3

szt.

Tablice do sprawdzania widzenia barw dla dzieci i dorosłych. 14 szt. w twardej oprawie.

szt.

3

10.

Apteczka przenośna z zestawem przeciwwstrząsowym

3

szt.

Przenośna apteczka pierwszej pomocy wyposażona w:

I. zestaw przeciwwstrząsowy w skład którego wchodzą:

1) Glucosum 20% - roztwór do wstrzykiwań;
2) Hydrocortisonum hemisuccinatum - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do
wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne;
3) Natrii chloridum 0,9% - roztwór do wstrzykiwań.
Płyny infuzyjne:
1) Glucosum 5% - roztwór do infuzji;
2) Hydroxyethylamylum - roztwór 6% o masie cząsteczkowej 130/0,4 lub 200/0,5 - roztwór do infuzji;
3) Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum - (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33mg)/ml - roztwór do infuzji dożylnych.

II Gaziki jałowe, gazę jałową, bandaże dziane i elastyczne, chustę trójkątną, przylepiec, przylepiec z opatrunkiem, rękawiczki jednorazowe, octawian glinu (altacet), wodę utlenioną, środek odkażający skórę, tabletki przeciwbólowe i rozkurczowe, neospasminę, maseczkę twarzową do prowadzenia oddechu zastępczego, szyny Kramera, stazę automatyczną, nożyczki, pakiet do odkażania

szt.

3

 

IIII. Wymagania techniczne

Wyposażenie musi być dopuszczone do użytku dla dzieci, powinno być fabrycznie nowe, kolorowe, wykonane w sposób estetyczny z materiałów najlepszej jakości,

Wyposażenie musi posiadać niezbędne certyfikaty, atesty i dopuszczenia oraz instrukcję użytkowania,

Wyposażenie należy dostarczyć nowe, oraz zmontowane nadające się do bezpośredniego użytku.

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Realizacja zamówienia –od dnia podpisania zamówienia do dnia 22 grudnia 2017r.

V. Warunki płatności.

Płatność uregulowana będzie przelewem bankowym w terminie nie później niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury przez Zleceniobiorcę, przy czym Zleceniodawca uzależnia dotrzymanie w/w terminu od dostępności środków finansowych przekazanych na realizację projektu.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym – wg. załączonego wzoru.
 3. Cena oferty winna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Powinna zawierać wszystkie koszty w tym podatek VAT. Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnią wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, zamawiający wezwie do uzupełnienia.
 7. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotów zamówienia.
 8. Dopuszcza się możliwość poprawy w treści oferty oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
 9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postepowania.
 11. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

VII. Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. formularz ofertowy(wg. wzoru zał. Nr 1)
 2. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru załącznik nr 2).

VIII. Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto za całe zamówienie. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto.

Podana cena ma obejmować cenę brutto, oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

W przypadku złożenia przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej oferty oprócz ceny brutto Zamawiający weźmie pod uwagę kolejność wpływu ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawił rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana
za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych.

 

IX. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1.Oferty należy składać do dnia 8 grudnia 2017r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres akiedrzynska@lutomiersk.pl, lub w zamkniętej kopercie na adres Gmina Lutomiersk, pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk lub pocztą z dopiskiem: „Zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla szkół z terenu Gminy Lutomiersk”

2.O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zleceniodawcy.

3.Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne z akceptacją zawartych w nim zapisów.

4.Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

7.W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zleceniodawca dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

8.Udzielenie zamówienia jest uzależnione od terminu podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji przez Wojewodę Łódzkiego.

9.Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Lutomiersk.

 

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy zał. Nr 1

2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zał. Nr 2