Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2018/2019

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2018/2019

Informacja w sprawie Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności   jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, albo orzeczenie o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Materiał edukacyjny to materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. Są nimi w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, wyklejanki.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kwoty 175 zł

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do kwoty 225 zł

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I i II branżowej szkoły I stopnia do kwoty 390 zł

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego do kwoty 445 zł

 • Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego czy innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 • Wnioski można pobrać w szkołach na terenie gminy Lutomiersk.
 • Wniosek można składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2018/2019, we wstępnie ustalonym terminie od dnia 08.2018 r. do dnia 07.09.2018 r.
 • Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu faktur lub rachunków. Faktury lub rachunki składane są do szkoły, w której został złożony wniosek. Dyrektor szkoły weryfikuje, opisuje i zatwierdza je pod względem merytorycznym.
 • Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych i przekazuje ją odpowiednio wójtowi.
 • Po otrzymaniu listy uczniów wraz z kompletem złożonych i zatwierdzonych faktur przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeniem z banku o aktualnym numerze konta , Urząd Gminy w Lutomiersku dokonuje wypłaty (na wskazany rachunek bankowy ) rodzicom uczniów (prawnych opiekunów) kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane wnioskodawcy                                                                                      Miejscowość data

Nazwisko i imię ……………………………                                                           ……………………

Adres ………………………………………

                                                                            

                                                                                       Dyrektor  …………………………………….                                                                                                            

                                                                                  w  ……………………………………………

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”

na rok szkolny 2018/2019

            Zwracam  się z  prośbą o dofinansowanie zakupu  podręczników dla mojego dziecka /moich dzieci :

Lp

Imię i nazwisko dziecka/dzieci

PESEL

KLASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie zgodnie z art.233 kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r.Nr 88,poz 554 z późn.zm.) oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, które potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu dotyczącego dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

 

 

………………………, dnia…………………                                                  …………………….

                                                                                                                         podpis wnioskodawcy                     

Załączniki:

- kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203), wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

- numer rachunku bankowego potwierdzony przez bank (zaświadczenie)