Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

OBOWIĄZEK NAUKI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Podstawa prawna: art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Lutomiersk lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie pisemnej informacji
o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 14[1] - 18 lat (dzieci urodzone w latach 2005[2]-2009)

Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. Druk można znaleźć na stronie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych pod adresem: www.oswiata.lutomiersk.pl – w zakładce Informacja dla rodziców.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć
do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, lub wysłać mailowo skan opatrzony podpisem na adres: ug@lutomiersk.pl

Ważne informacje:

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
 4. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
 • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
 • realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego
  u pracodawcy.
 1. Obowiązek, o którym mowa, może być także spełniany przez uczęszczanie do szkoły:

1) za granicą (w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce

3) uczęszczanie do szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w art. 47 ustawy Prawo oświatowe.

 1. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
 2. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki u dziecka.

Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu:

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 2. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 3. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 4. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
 5. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą, lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
 2. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 

 INFORMACJA

Informuję (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego).........................................................................

że syn, córka (imię i nazwisko) ..................................................................................................., urodzony(a).................................................... w .........................................................................
pesel …………………………………………

zam. (dokładny adres).................................................................................................................

w roku szkolnym 2023/2024  realizuje obowiązek nauki.............................................................

........................................................................................................................................................
(nazwa szkoły, adres szkoły)

lub przyuczenia do zawodu ..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

(adres zakładu, w którym odbywane są praktyki zawodowe)

Tok nauczania ............... letni – planowane ukończenie szkoły w roku ....................

Oświadczam, że w przypadku zmiany szkoły, toku nauczania, zaprzestania realizacji obowiązku szkolnego/nauki powiadomię Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk
w ciągu 30 dni od podjęcia powyższej informacji.

 

...........................................................

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych będzie Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk tel. 43 6775011;
 • z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się osobiście w Urzędzie Gminy Lutomiersk pod adresem e-mail: iod@lutomiersk.pl
 • Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Państwa dane mogą zostać przekazane osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk, tj. pracownikom celem wykonania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych.
 • Podane przeze Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 • Macie Państwo prawo do żądania od Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 • Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Podanie przez Państwa danych  osobowych jest  wymogiem  Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez ucznia.

 

……………………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

[1] Dotyczy dzieci, które ukończyły naukę w szkole podstawowej.

[2] J.w.