Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2020/2021

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2020/2021

Świadczenia dla uczniów

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

w formie dofinansowania zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

W nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowana rządowa pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych   i materiałów ćwiczeniowych. Kwestie dofinansowania uregulowane zostały w  „Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

Programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy o systemie oświaty jest udzielana uczniom, o których mowa § 3 pkt 1-7 cytowanego wyżej rozporządzenia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 3. klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 4. klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 5. klas I i II pięcioletniego technikum,
 6. klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 7. klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

oraz uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9 cytowanego wyżej rozporządzenia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia
w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od dnia 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 115 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jest udzielana uczniom, o których mowa § 3 pkt 1-7 cytowanego wyżej rozporządzenia,  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

 1. klasy III branżowej szkoły I stopnia,
 2. klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty jest udzielana uczniom, o których mowa § 3 pkt 1-7 cytowanego wyżej rozporządzenia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do: 

 1. klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
 2. klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 3. klas I i II pięcioletniego technikum ,
 4. klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 5. klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

            Stawki dofinansowania wynoszą od 225,00 zł do 445,00 zł dla ucznia, w zależności od rodzaju szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w latach 2020-2022. 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w danym roku szkolnym.

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26  czerwca 2020 r. r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022