Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną – Wójt Gminy Lutomiersk nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 t.j.) rozdział 3a;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. 1574 ze zm. Dz.U. z 2019 r., poz.1650)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

 

Terminy i sposób załatwiania:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel składa w roku kalendarzowym, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski:

 • do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku;
 • do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku;

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

z adnotacją:  SCUW awans zawodowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem;
 • kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczoną przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki zawierające informacje, o których mowa w art. § 9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem;
 • kopię karty oceny dorobku zawodowego, dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem
 • oraz w przypadku zmiany nazwiska – poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, z którego wynika zmiana nazwiska.

Analiza formalna wniosku:

Organ prowadzący, zgodnie z § 11 cyt. na wstępie rozporządzenia, przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego i wymaganej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub złożona dokumentacja, nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Informacja o egzaminie i jego przebieg:

Egzamin odbywa się w Urzędzie Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II 12 w sali nr 1, a o jego terminie nauczyciel jest powiadamiany na co najmniej 7 dni przez wyznaczoną datą.

Komisję egzaminacyjną powołuje Wójt Gminy Lutomiersk. Obsługę spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego prowadzi Samorządowe Centrum Usług Wspólnych.

W skład komisji* wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • dyrektor szkoły;
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

*Na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel związku zawodowego. W tym celu zainteresowany nauczyciel powinien zamieścić zgłoszenie powołania przedstawiciela związku we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

Egzamin składa się z trzech części:

część I – nauczyciel dokonuje prezentacji dorobku zawodowego z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych;

część II – nauczyciel prezentuje swoją wiedzą i umiejętności w szczególności przez zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa;

część III – nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań

 

 

Przebieg postępowania egzaminacyjnego

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.  Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności, co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów z tym, że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi, co najmniej 7.

Komisja egzaminacyjna sporządza  protokół z przebiegu pracy.

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 cyt. na wstępie ustawy Karta Nauczyciela,
 2. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną,
 3. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu ww. warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje  Wójt Gminy Lutomiersk. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela ww. warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Wójt Gminy Lutomiersk odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Lutomiersk przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Łódzkiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Wójta Gminy Lutomiersk oraz komisje egzaminacyjne sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Łódzki Kurator Oświaty. Czynności podjęte z naruszeniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów o sposobie odbywania stażu, rodzaju dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne, zakresie wymagań egzaminacyjnych, trybie i zasadach działania komisji egzaminacyjnych są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Łódzki Kurator Oświaty.

Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Wójt Gminy Lutomiersk wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia. Do wniosku (załącznik nr 2) o wydanie nowego aktu nauczyciela mianowanego należy załączyć:

 1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia,
 2. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego 

 1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego (załącznik nr 1)
 2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 3. akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 4.  zaświadczenie dyrektora szkoły
 5.  sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 6. karta oceny  dorobku zawodowego dokonana po zakończeniu stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.  Nauczyciel, który ukończył staż na nauczyciela mianowanego do 31.08.2019 roku  dołącza  kopię oceny pracy dokonaną po zakończeniu stażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

.....................................................................                            Lutomiersk, dnia....................

(imię i nazwisko nauczyciela)

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................

(nazwa szkoły/placówki)

 

.......................................................

(adres zamieszkania)

 

......................................................

 (telefon kontaktowy)

                                                                                  Wójt Gminy Lutomiersk

                                                                                  Pl. Jana Pawła II 11

                                                                                  95-083 Lutomiersk

 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień

nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w związku z odbytym stażem, wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Wnoszę/Nie wnoszę* o udział w pracach komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego:  ………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           (nazwa związku zawodowego)

Do wniosku załączam, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) następującą dokumentację:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem,
 2. kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczoną przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem,
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły/przedszkola zawierające informacje, o których mowa w art. § 9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej,
 4. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem,
 5. kopię karty oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczoną przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem.

 

Ponadto w związku:-

 ze zmianą nazwiska załączam poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, z którego wynika zmiana nazwiska *.

Zostałem/am  zapoznany/a na piśmie  z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych w związku z  postępowaniem egzaminacyjnym  na stopień nauczyciela mianowanego.

                                                                                              ......................................................                                                                                                              (podpis nauczyciela)* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Lutomiersk, dnia ..............................

.......................................................

(imię i nazwisko nauczyciela)

.......................................................

(nazwa szkoły/placówki)

.......................................................

(adres zamieszkania)

............................................................

(telefon kontaktowy

                                                                      

                                                                                  Wójt Gminy Lutomiersk

                                                                                  Pl. Jana Pawła II 11

                                                                                  95-083 Lutomiersk

 

Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

            W związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia niż określony w wydanym akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, na podstawie art. 9f ustawy Karta Nauczyciela proszę o wydanie mi nowego aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uwzględniającego uzyskany poziom wykształcenia.

Załączniki:

 1. Poświadczone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia:
 2. a) ..................................................................................................................................................
 3. b) ..................................................................................................................................................
 4. Poświadczona kopia dotychczasowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zostałem/am  zapoznany/a na piśmie  z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych  w związku z  wnioskiem  o wydanie nowego aktu nadania stopnia  awansu zawodowego  nauczyciela mianowanego.

 

 

                                                                                         ..........................................................

                                                                                              (podpis nauczyciela