Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Informacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Szkola Podstawowa w Kazimierzu

Szkola Podstawowa w Szydlowie

OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

OBOWIĄZEK NAUKI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Podstawa prawna: art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lutomiersk zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Lutomiersk lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 10 grudnia 2021r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16 - 18 lat (dzieci urodzone w latach 2003-2007)

Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. Druk można znaleźć na stronie Gminy Lutomiersk w aktualnościach, lub na stronie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych pod adresem: www.oswiata.lutomiersk.pl – w zakładce Informacje dla rodziców.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć do skrzynki podawczej Urzędu Gminy Lutomiersk, lub wysłać mailowo skan opatrzony podpisem na adres: ug@lutomiersk.pl

Ważne informacje:

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
 4. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

 1. Obowiązek, o którym mowa, może być także spełniany przez uczęszczanie do szkoły:

1) za granicą (w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce

3) uczęszczanie do szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w art. 47 ustawy Prawo oświatowe.

 1. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
 2. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki u dziecka.

Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu:

1.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą, lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
 2. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 

 

 

 …………………………………………                              …………………………………

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                        (Miejscowość, data)

………………………………………………

(Adres zamieszkania)

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU OBWIĄZKU NAUKI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Ja niżej podpisany/a , oświadczam, że …………………………..……………….....................................(imię i nazwisko ucznia),

urodzony/a ……………………….................................... (data urodzenia)

spełnia obowiązek nauki w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres szkoły)

Nadmieniam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

                                                                                   

…………………………..………………………

                                                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych będzie Wójt Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk tel. 43 6775011;
 • z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się osobiście w Urzędzie Gminy Lutomiersk pod adresem e-mail: iod@lutomiersk.pl
 • Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Państwa dane mogą zostać przekazane osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Lutomiersk, tj. pracownikom celem wykonania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym Wójt Gminy Lutomiersk zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych.
 • Podane przeze Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 • Macie Państwo prawo do żądania od Wójta Gminy Lutomiersk dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 • Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Podanie przez Państwa danych  osobowych jest  wymogiem  Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez ucznia.

 

………………………………………………………. (podpis rodzica/opiekuna prawnego)