Jesteś tutaj: Start / Pomoc Materialna

Pomoc Materialna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  ze zmianami) oraz Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lutomiersk, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/217/2005 z dnia 14 marca 2005 r.

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, pod warunkiem, że nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych są zamieszkali na terenie gminy Lutomiersk:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 3. uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - zwani dalej uczniami, wychowankami ośrodka, słuchaczami jeżeli znajdują się w trudnej sytuacja materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/osobę w rodzinie (od 1 października 2015 r.) 

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163 z poźn. zm.).

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera, w szczególności następujące informacje i dokumenty:

 1. imię i nazwisko ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, oraz jego rodziców,
 2. miejsce zamieszkania ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza,
 3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej,
 4. nazwę i adres szkoły, ośrodka, kolegium w którym uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki albo do którego uczęszcza,
 5. decyzję ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej,
 6. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,
 7. potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku,
 8. oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, potwierdzone zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,
 9. oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
 10. oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 11. świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej,
 12. inne periodyczne uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów
 13. zaświadczenie zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia za pracę (netto)
 14. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, którego rodzice korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - wydane przez właściwy ośrodek pomocy społecznej,
 15. informację o rodzaju świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca,
 16. informację o pożądanej formie świadczenia pomocy materialnej, innej niż forma pieniężna,
 17. informację o liczbie osób w rodzinie ucznia wychowanka ośrodka, słuchacza.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania  tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium

Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne)  

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

 • pożaru lub zalania domu lub mieszkania,
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia,
 • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia ,
 • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
 • innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lutomiersk
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem: 43  6775058  Informacji udziela Pani Gabriela Witosławska

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Oświaty w Lutomiersku, pl. Jana Pawła II 13, pok. nr 3 ( I piętro) w dni robocze w godz.:

poniedziałek od 7:30 do 16:30

wtorek-czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:30